+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Árran søker samarbeid med Vepsere i Karelen, Russland

Árran tar sikte på å avlegge et besøk til Karelen i uke 17. Deretter inviteres en delegasjon fra vepsisk miljø til Árran. Etter dette vil vurdering av fremtidig samarbeid bli foretatt.

Innledning
Árran – julevsáme guovdásj/lulesamisk senter har som målsetting å utvide sitt engasjement mot Nordvest-Russland, og ser i den sammenhengen mot Vespserne rundt de store sjøene Onega og Ladoga.

I forbindelse med Barentsdagene som ble arrangert i Bodø i oktober, ble det ført samtaler om mulige bidrag til å skape kontakt mellom Árran og Vepserne.

Bakgrunn
Árran ønsker å se sin institusjonsbygging i sammenheng med Regjeringens nordområde-politikk samt Sametingets og Nordland Fylkeskommunes nordområdestrategier.

I denne sammenheng har Árran merket seg at:

 • Regjeringen har som overordnet mål for næringspolitikken at Norge skal bli en av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte land i verden innenfor de områder hvor vi har fortrinn
 • Regjeringens nordområdestrategi, der
  • Regjeringen vil bidra til oppbygging av kapasitet ved de samiske institusjoner innen urfolksrelatert forskning
 • Sametingsrådets melding om internasjonale satsingsområder av 09.10. 2006 ”Utvikling av urfolks framtid”, der
  • det blant annet understrekes som svært viktig at urfolk selv forsker på sine egne forhold og deltar i den internasjonale kunnskapsoppbyggingen om nordområdene på egne premisser. Ulike samiske- og urfolksinstitusjoner spiller her en sentral rolle. Disse må gis mulighet til kompetanseoppbygging, og det må tilrettelegges for institusjonssamarbeid. Videre oppfordres samiske forskermiljøer om å søke samarbeid med tilsvarende miljøer blant andre urfolk i Arktis.


Árran tar nå sikte på å forsterke sitt arbeid med nordområdespørsmål. Dette i form av tre kapasiteter:

 1. Som deltaker i utviklingen av strategier for nordområdeutviklingen, både i et regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende perspektiv.
 2. Som medaktør i kunnskapsutviklingen innen forskning og utvikling sammen med andre kunnskapsinstitusjoner.
 3. Som hovedaktør for utvalgte satsingsområder sett i et urfolksperspektiv.
 4.  

Regjeringen legger vekt på at nordområdepolitikken skal bidra til å trygge urfolkenes livsgrunnlag, næringer, historie og kultur i nordområdene.

Fylkeskommunen uttrykker seg tilsvarende i sine strategier for deres nordområdepolitikk. I tillegg ønsker de å få etablert et samarbeidsprogram mellom samer i Nordland og vepsere i Russland – jfr. kapittel 5.5 tiltak 1 i Handlingsplan for Nordland fylkeskommunens nordområdesatsing av 16.04.07. Ansvaret for dette forutsetter fylkeskommunen at Árran skal ta.

Vepserne har sitt kjerneområde i de russiske regionene Karelia, Leningrad og Vologda. Gjennom Barentssamarbeidet har Nordland Fylkeskommune samarbeidet med Den Karelske Republikk i 14 år, mens deres samarbeidsavtale med Leningrad Oblast ble feiret med 20-årsjubileum i 2007.

I dette samarbeidet med Leningrad har urfolk vært lite synlige. Barentssamarbeidet har hatt fokus på urfolkenes situasjon gjennom hele sin levetid, men Vepserne har ikke vært involvert i særlig grad. Dette vil det være mulig å gjøre noe med gjennom Árrans planlagte tiltak.

Det kan også sies at Vepserne bosettingsområde ligger innenfor de nord-norske fylkenes ”interessesfære” for internasjonalt samarbeid og det viktige folk-til-folk samarbeidet.

I minst en av kommunene i Leningrad, Podporodsje som har vennskapssamband med Steigen kommune i Nordland, finnes det bosetting av Vepsere. Dette vil også være en kommune det vil være aktuelt å besøke.

Árran tar i første omgang sikte på å avlegge et besøk til Karelen i uke 17. Deretter inviteres en delegasjon fra vepsisk miljø til Árran. Etter dette vil vurdering av fremtidig samarbeid bli foretatt.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk