+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Subttsasa, árvo ja boahtteájgge. /// Fortellinger, verdier og framtid.

Bårjås 2007

Tidligere har hver utgivelse av Bårjås hatt nokså avgrensede tema. I år har det ikke blitt slik. Artiklene har likevel det til felles at de er fortellinger om verdier på ulike plan – både i fortid og framtid.
 NOK 90    
23991_Barjas_omslag

Med utgangspunkt i forfatterskapet til noen gamle, kjente forfattere forteller Harald O. Lindbach om hvilke egenskaper og verdier forfatterne tilla samene som folk. Forfatterne var selvfølgelig produkter av sin samtid og deres verker reflekterer derfor til en viss grad de holdninger som var rådende i samfunnet. Som Lindbach viser, hadde likevel forfattere som Hamsun og Jonas Lie svært forskjellige synspunkter på samene. Religion handler om verdier. Læstadianismens fremvekst i Ofoten er nært knyttet til fortellingen om Jerpe-Gáddja. Roald Kristiansen søker å gi svar på hvorfor læstadianismen fremvekst i Ofoten ble så sterkt knyttet til denne kvinneskikkelsen.

Jorunn Jernsletten har fordypet seg i forholdet mellom hellighet og landskap. Det sentrale i samisk landskapsforståelse er at man må komme overens med landskapet. Det vil si at man må behandle alt som bor i det med respekt, enten det er synlig eller usynlig. Ikke bare mennesker, men også omgivelsene, har en egenverdi. Har lulesamisk språk en framtid?

Lars M. Andreassen stiller kritiske spørsmål til om vi har fokusert på de rette virkemidlene i kampen for å videreføre språket. Han ønsker en debatt om hvilken verdi vi gir språket, og hvem som skal bære ansvaret for ei positiv språkutvikling.

På grunn av de rike ressursforekomstene og globale klimaendringer er det for tiden stor oppmerksomhet omkring nordområdene, ikke minst i Norge. Sven-Roald Nystø forsøker å gi innsikt i temaet både på et geopolitisk plan og i et lokalt perspektiv. Hvilke konsekvenser vil de globale klimaendringene få for eksempel for fjordfiske og havbruksnæring i Tysfjord?

Avslutningsvis presenterer Oddmund Andersen arkeologiske funn av smykker fra nordre Nordland. Disse smykkene fra vikingtid og middelalder må ha hatt stor økonomisk verdi i de samiske samfunn. Andersen anvender derfor begrepet ”samisk gullalder” om denne tidsperioden.

Lars Børge H. Myklevold - redaktør

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk

Butikk

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no