+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Samiska samhällsstrukturella förändringar sett ur ett längre tidsperspektiv.

Före gränser och över gränser.

Den samiska historiebeskrivning och kanske även stora delar av forskningen om samerna måste därför avkoloniseras om den ska göra den samiska befolkningen rättvisa.

Forskningssøkanden finansieres av bl.a Interreg IV A Nord Sápmi.

Inledning
Sápmi- ett folk i fyra länder är en mening som återkommer när den samiska befolkningen beskrivs. Samerna har trots att de bor i fyra olika länder eftersträvat att hålla ihop socialt, kulturellt och näringsmässigt samtidigt som det finns stora regionala skillnader. I forskningen om samerna är det omvända mycket tydligt att de har delats in i fyra olika länder. Forskningen har inte utgått från samma utgångspunkt som samerna själva, att de under en lång tidsperiod har nyttjat sig av naturresurserna och format kulturlandskapet utan hänsyn till vilket land de befunnit sig i. Forskningen om samernas förtid och historia kan kopplas till kolonisationsprocesserna av länderna och det efterföljande nationsbyggandet. Det som skett inom den egna nationens gränser har varit av relevans för forskningen, eftersom den bidrar till att stärka landets och befolkningens gemensamma historia. Samerna har aldrig ingått i nationernas egna framställningar av den gemensamma historien. 

Den samiska historiebeskrivning och kanske även stora delar av forskningen om samerna måste därför avkoloniseras om den ska göra den samiska befolkningen rättvisa. Projektet Före gränser och över gränser tar ett nytt grepp i forskningen om samerna i historisk tid. Samisk forskning bör utgå från ett avkoloniserat perspektiv där gränser mellan nationerna är av minimal betydelse. Det har börjat bli vanligare, men inte regelbundet förekommande, att dekoloniseringsteorier ligger till grund när forskning om urfolk genomförs.  

Syfte med projektet
Det övergripande syftet med projektet är att studera kulturlämningar och arkivmaterial i relation till samhällsförändringar och nyttjande av naturresurser, och hur dessa förändringar kommer till uttryck i nyttjandet av kulturlandskapet. Projektet är indelat i två delprojekt; 
  1. Betoning på samernas förändrade samhällstyper och kulturlandskap utifrån ett arkeologiskt material. Det finns lämningar, t.ex. stalotomter, i fjällmiljön som är knutna till en relativt kort tidsperiod. Dessa lämningar måste höra samman med samhällsförändringar som ägt rum på ett eller annat sätt. Det finns också andra lämningar, mjölkningsvallar, bengömmer, stengjerden, härdar och tältboplatser som kan kopplas till rennomadism som väl värda att studera för att se vad de säger om kulturlandskapet, samhällsförändringaroch nyttjandet av resurser.  
  2. Nordiska och nationella politiska besluts effekter på samiska samhällsstrukturer på mikronivå är ett annat syfte som ska studeras och vilka generella konsekvenser de fick för den samiska befolkningen. Hur anpassar de sin näring och nyttjande av naturresurser till följd av de olika politiska beslut som fattades av nationalstaterna? Vilka konsekvenser har de olika besluten fått för det samiska samhällsbyggandet? Historiskt källmaterial, både gällande politiken som samernas levnadssätt, kan påvisa hur samhällsförändringar påverkat utformandet av kulturlandskapet och nyttjandet av resurserna. 
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan fyra olika institutioner; två museum och två universitet, belägna på varsin sida om den norsk-svenska gränsen (Árran – lulesamisk senter på Drag, Ájtte – svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Universitetet i Nordland och Umeå universitet). Det är också nyskapande att universitetsmiljöer utvecklar samarbeten med lokala fagmiljöer där en unik kompetens på lokalområdet återfinns. Kursiverade efternamn i delprojekten är de som avses att finansieras via regionale forskningsfond Nord-Norge. De svenska samarbetspartnerna ansvarar själva för sin finansiering av projektet.
 
 

 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

About Árran

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no