+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

- et samarbeidsprosjekt mellom skole og næringsliv

Elevene er framtidens ressurs i Ofoten

Árran har partnerskapsavtale med Drag skole og deltar sammen med skolen i et prosjekt i regi av RKK Ofoten. En hensikt er å styrke samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv.
 

Drag skole

Gjennom samarbeidsprosjektet «Elevene er framtidens ressurs i Ofoten», vil Árran kunne bidra til at elever ved Drag skole får større innsikt i lokalt arbeidsliv, både for å styrke valg av karriere og valg av utdanningsretning på videregående skole. Oppdragsgiver for samarbeidsprosjektet er RKK Ofoten, Regionalt kompetanseutviklingskontor for Tjeldsund, Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Prosjektleder er Bjørn Bremer, adm.dir VINN. Prosjektet har pågått i 2012 og avsluttes i 2013.


Hovedmål:

 • Kartlegge etablert samarbeid mellom skole og bedrifter i regionen
 • Forplikte langsiktig samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv gjennom en videre utvikling
 • Gi elever større innsikt i lokalt arbeidsliv for å styrke valg av karriere
 • Gi elevene bedre grunnlag til valg av utdanningsretning på videregående skole
 • Det skal inngås minst 6 formaliserte partnerskapsavtaler

Deltakere i prosjektet er:

 • Narvik vgs., realfagavdelingen
 • Ankenes ungdomsskole
 • Drag skole
 • Ramsund skole/Tjeldsund ungdomsskole

Det er etablert arbeidsgrupper for hver skole. Gruppen ved Drag skole består av Finn Kåre Andorsen, rådgiver Drag skole, Anne Iversen, lærer Drag skole, Morten Aspaas, distriktsleder Pleie og omsorg vest, Ragnhild Lien, rådgiver Árran, Lisbeth Øgsnes, Rådgiver Knut Hamsun vgs.

Drag skole 2012:

 • 54 elever på 1. – 4. trinn
 • 18 elever på 5. – 7. trinn
 • 33 elever på 8. – 10. trinn
 • 21 elever har samisk som førstespråk
 • 28 ansatte

 

Elevene skal få økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse.

Faget Utdanningsvalg på ungdomstrinnet skal knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen ved å la elevene på ungdomstrinnet prøve ut emner fra utdanningsprogrammene i videregående opplæring og aktuelle yrker. Å prøve ut interesser, evner og anlegg skal bidra til at flere velger utdanning og yrker fordi de vet hva de går ut på. Faget skal bidra til en økt forståelse for arbeidslivets krav til kunnskap og kompetanse.


Dette krever god kontakt og samarbeid mellom grunnskolen, videregående skoler, samt arbeids- og næringsliv. Drag skole er i så måte, en foregangsskole i regionen. Skolen har arbeidet godt opp mot lokalt næringsliv og har i tillegg til Árran etablert partnerskapsavtaler med NC, Dragstunet, Nordlaks og Musken Laks. Elever fra Drag skole har som følge av dette fått arbeidslivserfaring på Árran og de andre arbeidsplassene.  

Hva kan Árran bidra med?

Árran ønsker å videreutvikle det tilbudet elevene får på vår arbeidsplass. Bl.a. se til at tilbudet er meningsfullt og har en praktisk effekt både for elever, vår egen arbeidsplass og skole/ lærere. Læringsarenaer ved Árran vil synliggjøre den kompetanse Árran trenger i fremtiden og som trengs for å videreutvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv. Det er viktig at elevene får god kjennskap til hvilke muligheter som finnes i egen region. En gevinst for Árran kan også være at vi blir bedre til å ta vare på egen kunnskap i vår oppfølging av lærlinger og elever. Dette arbeidet kan også oppmuntre oss til å systematisere og bli bevisst våre egne kunnskaper og erfaringer. 

Prosjektet finansieres av:

 • Partnerskap Ofoten
 • Utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune
 • Kommunene i regionen
 • Tilskudd fra Lektor 2-ordningen
 • Tilskudd fra NHO til partnerskapskonferansen
 • Egeninnsats

 


Spørsmål vedr dette prosjektet kan rettes til Ragnhild Lien, e-post Ragnhild.Lien@arran.no

Spørsmål om hvordan skolen jobber med disse temaene, rettes til Drag skole v/ Finn Kåre Andorsen og Anne Iversen.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk