+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Forskningsinstitutt for urfolksstudier

Fredag 13.04.2007 inngikk Árran og Høgskolen i Bodø en avtale om etablering av et Forskningsinstitutt for urfolksstudier.
Avtale Hibo - Arran
Rådgiver Petter Román Øien, HBO og direktør Filip Mikkelsen, Árran. Foto: Lena Ramsvik, HBO
Bakgrunn for avtalen:
  • Høgskolen i Bodø har blitt tildelt et særskilt ansvar overfor den lulesamiske befolkningen. I Stortingsmelding 34 (2001-2002) heter det at ” Regjeringen går inn for at Høgskolen i Bodø fortsatt skal ha nasjonalt ansvar for å gi utdanning i lulesamisk språk og kultur i en lærerutdanningskontekst”.
  • Samarbeid med Árran - lulesamisk senter er en integrert både av strategien om etablering av Universitetet i Bodø og den institusjonsinterne Nordområdestrategien.
  • I Regjeringens nordområdestrategi av 1. desember 2006 uttales det at ”Regjeringen vil bidra til oppbygging av kapasitet ved de samiske institusjoner innen urfolksrelatert forskning” (Del 3, side 31).
  • I Sametingsrådets melding om internasjonale satsingsområder av 9. oktober 2006 understrekes det blant annet at det er svært viktig at urfolk selv forsker på egne forhold og deltar i den internasjonale kunnskapsoppbyggingen om nordområdene på egne premisser.
  • Samarbeidsavtalen av 29.juni 2006 mellom fem samiske institusjoner om nordområdespørsmål, der disse i fellesskap tar sikte på å samle kompetanse om nordområdespørsmål i et felles nettverk, og arbeide med egne spesialområder også i et nordområdeperspektiv. Árran ble valgt til koordinator for nettverket – Samiske institusjoners nordområdenettverk
  • Árrans samarbeidsavtale av 23.mars 2007 med Scott Polar Research Institute, University of Cambridge om kvalifisering av studenter og faglig veiledning.
 
Formål
Formålet med denne avtalen er å etablere et langsiktig og gjensidig utviklende forsknings- og utdanningssamarbeid mellom Høgskolen i Bodø og Árran - lulesamisk senter der likheter og forskjeller blir utnyttet til felles beste, og hvor komplementaritet og spesialiteter ved begge institusjoner legges til grunn for avtalen.
 
Avtalen skal medvirke til styrking av forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling i et tverrvitenskapelig perspektiv.
 
Innhold:
a) Forskning
Forskningsinstituttet skal drive forskning i den lulesamiske regionen med språk - og kulturforskning som et hovedanliggende. Dessuten skal Forskningsinstituttet bygge opp internasjonal forskningskompetanse på urfolk innenfor et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk.
b) Utdanning
Forskningsinstituttet skal i samarbeid med Høgskolen i Bodø utvikle undervisningsprogrammer innrettet mot urfolks kunnskaps - og kulturtradisjoner,
nordområdespørsmål og levekår i Arktisk.
Forskningsinstituttet skal gi undervisningstilbud i lulesamisk språk på høyskolenivå.
 
Forskningsinstituttet for urfolksstudier lokaliseres til Árran som også skal ha forvaltningsansvaret for instituttet.
Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Projects

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no