+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Direktøren inviterer til bålmøte på samisk tradisjonelt vis.

Ikke riktig å stoppe planarbeidet med helsesentret.

Direktør Lars Andreassen sier at poenget med helsesentret er å sikre likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen som jo er lovpålagt, samtidig som hele befolkningen og Nord-Salten kommunene tjener på dette.  Det er derfor i et slikt perspektiv ikke riktig å stoppe planarbeidet. Å involvere øvrige ansvarlige myndigheter er også viktig.

 

 

 

 

Árran støtter arbeidet for tilrettelagte helsetjenester for den samiske befolkningen og for spesialisthelsetjenester som kommer hele befolkningen i Nord-Salten til gode.

Lars Andreassen, direktør Árran
Direktør Lars Andreassen, Árran. Foto: Árran/Niclas Antony Mikkelsen Ellingsen

 

Árran har i en årrekke støttet arbeidet med et distriktsmedisinsk senter. Et slikt senter er en god ide fordi det sikrer likeverdig behandling av nordmenn og samer. Samene har også krav på likeverdige og tilrettelagte helse- og sosialtjenester. Forskning, statistikk og erfaring viser at dette ikke er godt nok i dag. 

 

Det er også god distriktspolitikk. Et slikt senter medfører nye kompetansearbeidsplasser  i Nord- Salten. Árran har f.eks. brukt store ressurser på å bygge opp faglig kapasitet for å kunne bidra med fagkompetanse ved en slik etablering.

 

Et slikt senter vil også være tids- og økonomisk besparende for alle kommunene og hele befolkningen i tråd med samhandlingsreformen. Det er god samfunnsøkonomi. Eksempelvis kan spesialisthelsetjenester unnagjøres på et par timer lokalt, noe som i dag krever lang reise og som oftest medfører overnatting i Bodø, samt at kommunene betaler dyrt for å sende pasienter dit. Taksameteret går for hver dag vi ikke får lokale tilbud.  I tillegg vil befolkningen utenfor Nord- Salten også kunne benytte seg av enkelte tjenester i senteret.  Dette innebærer store inntekter.

 

For å etablere et slikt senter må det imidlertid være enighet om innhold og formål. Jeg registrerer i media at prosessen så langt er stoppet pga. Tysfjord kommune anser prosjektet som for stort å bære alene og fordi de øvrige kommunene ikke støtter prosjektet.  Alle jeg har snakket med i Nord- Salten, inkludert politisk ledelse i kommunene, er ikke mot selve grunnideen bak dette senteret. Jeg forstår det har vært knappe tidsfrister fordi samhandlingsreformen er igangsatt allerede. Det er derfor snarere måten prosessen er drevet på, og kanskje informasjonsmangel, som har skapt usikkerhet. Dette må vi ta på alvor. Selve planprosessen og innholdet må ha tillit fra alle aktørene som er involvert. Jeg tror prosessen må utvides slik at det fokuseres på å skape tillit, herunder hvilke ord vi bruker. Poenget er å sikre likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen som jo er lovpålagt, samtidig som hele befolkningen og Nord-Salten kommunene tjener på dette.  Det er derfor i et slikt perspektiv ikke riktig å stoppe planarbeidet. Å involvere øvrige ansvarlige myndigheter er også viktig.

 

Jeg har derfor invitert politisk ledelse i Steigen Hamarøy og Tysfjord til et bålmøte på samisk tradisjonelt vis.  Vi har ikke råd til å la gode tiltak som distriktsmedisinsk senter, felles lensmannskontor m.m., stoppe opp pga uenighet og mistillit.  Vi må finne måter å snakke bedre sammen på som både fanger opp uenighet og interessemotsetninger, samtidig som vi enes om hva som er best for Nord-Salten som helhet. Kommuneledelsene i Nord-Salten snakker sammen jevnlig og det samiske bør være en naturlig del av disse samtalene. Det har gått fint før å skape enighet, bare se på etableringen av Hamsunsenteret, Kvinneuniversitetet, Steigentunet og Árran. Vi lykkes kun i fellesskap.   

 

 

Lars Magne Andreassen

Direktørra/Direktør

75775105/90775275

lma@arran.no

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk