+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv

Informasjon om forskningsprosjektet "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv".

Hvor langt tilbake ble det drevet reindrift i nordre Nordland? Hva kjennetegnet den og hvordan har organiseringen av reindriften endret seg over tid? Hvordan var de fastboende samenes levemåte på 1600- og 1700-tallet? Hvilke følger fikk det at samiske næringer og samisk levevis gjennom domstolsapparatet møtte rettsprinsipper som i stor grad var utformet innenfor rammene av den norske bondekulturen? Ble rettigheter til reinbeite og sjøsamisk bruk av hav, fjord og dal anerkjent av (dansk-)norsk forvaltning? Hvilke spor finnes det etter samisk bosetning i Lofoten? Hva var hoveddrivkraften bak den samiske befolkningsutviklinga i Ofoten på 1700-tallet - tilflytting eller fødselsoverskudd blant den samiske befolkningen som allerede bodde i området?

Beingjemme ved Vielggisbákte i Hamarøy kommune.

Hvilke følger fikk industrialiseringa og den allmenne moderniseringa på 1800- og 1900-tallet for den samiske samfunnsstrukturen? Førte f.eks. nye typer arbeidsplasser og nye muligheter for utkomme til endringer i samenes valg av ekteskapspartner? Ble giftermål med nordmenn hyppigere? Og hvilke konsekvenser fikk i så fall slike samisk-norske giftermål for markeringen av samisk tilhørighet og kultur? Førte det til at det allmenne fornorskningspresset som allerede fantes, fikk sterkere gjennomslag? Hva skjedde med samenes religiøse forestillinger i samme periode? Er det i dag fortsatt mulig å påvise spor av eldre tiders tenkesett, når det gjelder livsløp og død?


Et ildsted på Vielggisbáktte som er om lag 1000 år gammelt.

Dette er et knippe av de spørsmålene som søkes besvart innenfor det tverrfaglige forskningsprojektet "Etniske relasjoner i nordre Nordland i historisk perspektiv". Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd for et tidsrom av fire år, og administreres av Árran lulesamisk senter i Tysfjord. I prosjektet deltar seks forskere tilknyttet Árran, Lofotmuséet i Kabelvåg og Universitetet i Tromsø, som tilsammen dekker fagfeltene arkeologi, historie og sosialantropologi.

Slike steingjerder finnes det en rekke av i fjellene i Tysfjord og Hamarøy. Dette gjerdet ligger ved  Juovanisjávrre i Tysfjord kommune.

Den overordnede målsettingen for prosjektet er å studere de sammensatte etniske prosessene som har utfoldet seg i nordre Nordland i et tidsspenn fra middelalderen og fram til i dag. Som et sluttprodukt av prosjektet vil det bli utarbeidet en samlet presentasjon av de viktigste resultatene innen hvert felt, som vil kunne brukes til undervisning og formidling av den samiske og den flerkulturelle historia i nordre Nordland.

De medvirkende forskerne og deres delprosjekter er:

Delprosjekt 1: Kystreindrift - innlandsreindrift i eldre tid
Forsker, dr.art. Oddmund Andersen, Árran lulesamisk senter.

Delprosjekt 2: Samisk bosetning og bruk i Nordland i møte med det norske rettssystemet
Professor, dr.philos. Lars Ivar Hansen, Inst. for historie, Universitetet i Tromsø.

Delprosjekt 3: Etnisk utvikling 1700-1950, med hovedvekt på Lofoten
Førstekonservator, cand.philol. Alf Ragnar Nielssen, Lofotmuséet.

Delprosjekt 4: Reindriftens historie 1750-2000
Førsteamanuensis, dr. art. Bård A. Berg, Inst. for historie, Universitetet i Tromsø.

Delprosjekt 5: Giftermål, næring og etnisk tilhørighet 1850-1950
Forsker, dr.art. Bjørg Evjen, Senter for samiske studier, Universitetet i Tromsø.

Delprosjekt 6: Kulturell kontinuitet og endring - forestillinger og praksiser knyttet til døden som fenomen
Cand.polit. Marit Myrvoll, Árran lulesamiske senter.

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no