+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Styret

 

Árrana stivrra le nielje jahkáj válljiduvvam, ja dá li stivran 20. biejve 2016 rájes:
Styret for Árran er valgt for 4 år av gangen og består f.o.m. 20. januar 2016 av:

Stuoves ájrrasa / Faste medlemmer Sadjásattja / Varamedlemmer Válljidum / Oppnevnt av
Andreas Mikkelsen, Bodø, stivrrajådediddje/styreleder  Ing Lill Pavall,  Hamar Sámedigge / Sametinget
Tom Vidar Karlsen, Fauske, Stivra sadjásasj jådediddje/nestleder Turid Willumstad, Straumen Nordlánda fylkasuohkanis / Nordland fylkeskommune
Jørgen Kintel, Ájluokta / Drag Ragnhild Lien, Ájluokta / Drag Árrana bargge / Ansatte
Lilian Urheim, Finnsnes Hege Andorsen, Oslo Bájkálasj sámeorganisásjåvnå / Lokale samiske organisasjoner
Tor Asgeir Johansen, Gásluokta / Kjøpsvik Guttorm Aasebølstøl, Gásluokta / Kjøpsvik Divtasvuona suohkan / Tysfjord kommune

 

NB! Det nye styret har ennå ikke definert sine utfordringer, hovedmål og tiltak. Oppdatering følger. 

Utfordringer
Arbeide for best mulige rammebetingelser for institusjonen.
Gi styringssignaler til de ansatte gjennom årlige plandokumenter som handlingsplan og budsjetter.
Utvikling av grenseoverskridende samarbeid og øvrig internasjonalt arbeid.

Hovedmål
Som Árrans øverste beslutningsorgan arbeide for at formålsparagrafen kan oppfylles - jfr. §3 i stiftelsens vedtekter hvor det bl.a. heter:
"Institusjonens formål er å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv… ".

Tiltak
Utarbeide, vedta og godkjenne stiftelsens planer og rapporter.

  • Se til at styrets vedtak følges opp i institusjonen.
  • Delta aktivt i samfunnsutviklingen i lokalmiljøet og i regionen
  • Arbeide for tettere samarbeid med kommuner, fylkeskommunen og Sametinget for å fremme fellesinteresser innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv
  • Arbeide for realisering av basisutstillingen
  • Avholde minst 4 styremøter pr. år.
  • Utvikle et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom kunnskapsutvikling

 


 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

About Árran

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no