+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Stivrra

 

Árrana stivrra le nielje jahkáj válljiduvvam, ja dá li stivran javllamáno 12. biejve 2011 rájes:
Styret for Árran er valgt for 4 år av gangen og består f.o.m. 12. desember 2011 av:

Stuoves ájrrasa / Faste medlemmer Sadjásattja / Varamedlemmer Válljidum / Oppnevnt av
Sonja Steen, Sortland, stivrrajådediddje/styreleder  Vanja Terentieff, Bådåddjo / Bodø  Nordlánda fylkasuohkanis / Nordland fylkeskommune
Siv Sara, Bøstad, Stivra sadjásasj jådediddje/nestleder Johan Daniel O. Hætta, Gásluokta / Kjøpsvik Sámedigge / Sametinget 
Bård Eriksen, Ájluokta / Drag Sven-Roald Nystø, Ájluokta / Drag Árrana bargge / Ansatte
Hugo Kalstad, Narvik Heidi Andersen, Bådåddjo / Bodø Bájkálasj sámeorganisásjåvnå / Lokale samiske organisasjoner
Tor Asgeir Johansen, Gásluokta / Kjøpsvik Guttorm Aasebølstøl, Gásluokta / Kjøpsvik Divtasvuona suohkan / Tysfjord kommune

 

Utfordringer
Arbeide for best mulige rammebetingelser for institusjonen.
Gi styringssignaler til de ansatte gjennom årlige plandokumenter som handlingsplan og budsjetter.
Utvikling av grenseoverskridende samarbeid og øvrig internasjonalt arbeid.

 

Hovedmål
Som Árrans øverste beslutningsorgan arbeide for at formålsparagrafen kan oppfylles - jfr. §3 i stiftelsens vedtekter hvor det bl.a. heter:
"Institusjonens formål er å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv… ".

Tiltak
Utarbeide, vedta og godkjenne stiftelsens planer og rapporter.

  • Se til at styrets vedtak følges opp i institusjonen.
  • Delta aktivt i samfunnsutviklingen i lokalmiljøet og i regionen
  • Arbeide for tettere samarbeid med kommuner, fylkeskommunen og Sametinget for å fremme fellesinteresser innenfor samisk språk, kultur og samfunnsliv
  • Arbeide for realisering av basisutstillingen
  • Avholde minst 4 styremøter pr. år.
  • Utvikle et godt arbeidsmiljø, bl.a. gjennom kunnskapsutvikling

 


 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

About Árran

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no