+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Pressekonferanse i Bodø fredag 3. juni 2016.

Árran vil satse og utvide.

Fredag 3. juni 2016 ble det avholdt pressekonferanse i Bodø på fylkeshuset hvor det ble kjent at Árran har mottatt penger fra Nordland fylkeskommune og Sametinget til å gjennomføre et forprosjekt for å renovere og bygge ut Árran.

 

Arran språkbygg_400x236
Foto: Fredrik Forsberg

Ny barnehage og nytt språkbygg

I den inneværende forprosjektfasen skal det hovedsakelig gjøres to arbeider: et forprosjektbygg hvor løsninger beskrives og investeringskostnadene kalkuleres og en del som ser på hvordan satsingen kan finansieres, mao. utarbeide søknad om midler.

 

Hovedprosjektet har en foreløpig beregnet kostnad på inntil 44 millioner kroner. Dette gjelder i første rekke bygging av ny barnehage, nytt språk-/kontorbygg og en økning av museets utstillingsarealer som ses i en reiselivssammenheng. I tillegg ønsker vi å renovere duodjefløy m.m.

På pressekonferansen fra Nordland fylkeskommune vektla fylkesrådslederen reiselivssatsingen særskilt. Árran har registrert at det fra enkelte stilles spørsmålstegn ved prioriteringene til stiftelsen og at det fryktes at språkarbeidet ikke vektlegges tilstrekkelig.   

  • Det er i første rekke språkarbeidet som er utgangspunktet for utbyggingen. Gjennom å bygge ny og større barnehage satser vi på en bedret samisk språkopplæring for de aller minste.
  • Vi ser også behov for å bygge nytt språkbygg fordi vi forventer økt fjernundervisning og flere leietakere. Vi vurderer det også som faglig fornuftig å samle språkressursene under ett felles bygg. Gjennom disse byggetekniske endringene frigjør vi samtidig arealer til museumsvirksomheten, blant annet til utvidede utstillingsarealer, sier direktør Lars Magne Andreassen.

Utbyggingsprosjektet kan grovt deles inn i tre like deler hva gjelder investeringskostnadene; 1/3 gjelder ny barnehage og naust, 1/3 et nytt kontorbygg for språkansatte og 1/3 ombygginger for museet, nye utstillinger og tilrettelegging for økt antall besøkende.  2/3 av satsingen er altså språkrettet.

Ny barnehage planlegges finansiert med lån som skal betjenes over driften. Sametinget bidrar også til forbedret økonomi i barnehagen ved at det gis direkte tilskudd til barnehagens språksatsing.

  • Større lokaler til barnehage i eget bygg gir barna og de ansatte bedre arbeidsvilkår inne og ute, og gir bedre muligheter for tilpasset språkstyrking og opplæring i grupper og gir flere plasser i todelt barnehage, utdyper Andreassen

Språkbygget som planlegges, er en påbygning av eksisterende kontorfløy, og inneholder 17 kontorplasser, fjernundervisningsstudio, grupperom og sosiale rom.

  • Det vil gi nye lydtette kontorer til fjernundervisning, nye kontorer til språkforskere, vår eget språksenter og plass for «Campus Árran» som er en satsing rettet mot studenter, forteller Andreassen.

 

 

Arran museum Fredrik Forsberg
Foto: Fredrik Forsberg

Museums- og reiselivssatsing

Ombygging av hovedfløyen vil primært gi utvidet areal til museet, blant annet nytt areal til basisutstilling. Det planlegges også kafé og salgsutstillinger, samt økt sanitærkapasitet, antall p-plasser og nye bussoppstillingsplasser.

Det er denne delen som betegnes som «reiselivssatsing» fordi museet også skal inngå i reiselivet som system i regionen. Árrans museum skal med utstillinger og opplevelser bli en stor attraksjon i tillegg til å betjene lokalbefolkningen, skoleklasser og annen formidlignsvirksomhet. Servering og utleie til kurs og konferanser skal også profesjonaliseres. Gjennom dette vil Árrans egeninntjening øke.

For å realisere språkbygget og fornying av museet er Árran avhengig av tilskudd, primært fra statlig og fylkeskommunalt hold. Sametinget tar sin del gjennom at de gir driftstilskudd som også gir stiftelsens mulighet til å betjene kapitalkostnadene.

I disse dager velges rådgivende ingeniør og arkitekter til oppdraget og finansieringsarbeidet er allerede påbegynt.

Når forprosjektfasen startes og arkitektene etterhvert er i gang med arbeidet, vil vi komme med mer informasjon.

  • Vi er takknemlig for at både Sametinget og Nordland fylkeskommune bidrar i satsingen slik at Árran kan videreutvikles og fornyes for framtidens behov. Jeg har forventninger om at vi skal greie å realisere prosjektene innen 25-årsjubileet for stiftelsen i 2020, men som vi vet kan det ta tid å få finansiering, avslutter direktør Lars Magne Andreassen.

 

Kontaktinfo: Direktør Lars Magne Andreassen. tlf. 907 75 275.

e-post: lma@arran.no.

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian