+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Prosjektsamarbeid mellom samer i Nordland og vepsere i Karelia

Vepserne tilhører ett av urfolkene i Russland. Gjenstandsfunn fra 900 tallet viser at det har vært kontakt mellom folkegrupper i Russland og Tysfjord, og at denne kontakten også gjenspeiles i samiske stedsnavn i området.

Mange har lurt på hvorfor Árran samarbeider med Vepserne i Russland når vi har så mange uløste oppgaver her i lulesamisk område. Den viktigste begrunnelsen er at vi samer selv har stor nytte av det! Vi skal rett og slett gjøre en jobb som vi måtte ha gjort uansett. Gjennom prosjektet får vi finansiert prosjekter vi kanskje måtte vente i årevis på å få penger til. Vepsiske forskningsmiljøer og Árran skal selv forske og dokumentere på en rekke temaer som fjernundervisning, samisk opplæringsmetodikk, arkeologi, og videre stimulere til nyskaping innen næringer som duodje m.m. Gjennom et slikt samarbeide kan vi i tillegg lære noe av hverandre f.eks. når det gjelder språkundervisning m.m.

Árran gjennomførte i 2007 og 2008 en forstudie som tok sikte å utrede mulighetene for et tettere samarbeid mellom vepsere i Karelia og samer i Nordland. Initiativet til forstudiet ble dels tatt med bakgrunn i at det er dokumentert gjenstandsfunn fra 900 tallet som viser at det har vært kontakt mellom folkegrupper i Russland og Tysfjord. (Andersen, Oddmund 2007) og at denne kontakten også gjenspeiles i samiske stedsnavn i området og dels Árrans strategiske interesser for å utvikle samarbeidet med urfolk i Russland. Dette samarbeidet er igjen tuftet på Nordland Fylkeskommunes langvarige internasjonale relasjoner mot Russland samt mål og strategier vedtatt av Den Norske Regjering, Sametinget og Barentssekretariatet.

Vepserne tilhører ett av urfolkene i Russland og teller etter folketelling i 2002 ca 8300 mennesker. De fleste vepserne (ca 4900) bor i dag i republikken Karelia og ca 3000 bor i hovedstaden Petrozavodsk.
I Karelia er vepserne tradisjonelt bosatt ved den sørvestlige kysten av Onega- innsjøen. De vepsiske tettestedene her er slått sammen i tre kommunale enheter som har status som vepsiske landsbybosetninger – Sjoksa, Sjeltosero og Ryboretsk.

Etter felles diskusjoner mellom Árran og det vepsiske miljøet er en kommet fram til følgende samarbeidsområder:

Språk
Her vil det være naturlig å utvikle samarbeid om metoder for revitalisering av urfolksspråkene både på individ/gruppenivå og på samfunnsnivå. Pedagogisk utviklingsarbeid samt bruk og videreutvikling av fjernundervisning via lyd/bilde vil her stå sentralt.

Historie og arkeologi
Gjenstandsfunn på Helland fra 900 tallet(Andersen, Oddmund 2007) viser at det har vært samhandling mellom samer og folkegrupper i Finskebukta/Russland. I dette materialet ligger et viktig grunnlag for fremtidig forskningssamarbeid og kunnskapsutvikling både ut fra en arkeologisk og historisk synsvinkel. Árrans samarbeidspartner i Petrozavodsk – Vitenskapssenteret har i perioden 2000 – 2007 brukt mye ressurser på å utforske minnesmerker rundt Hvitehavet og i særlig grad vært opptatt av å finne og registrere forskjellige steinkonstruksjoner på kysten og på øyene som evt. kan relateres til samisk befolkning på middelalderen eller på et tidligere tidspunkt.
Foreløpig er det ikke gjort noen slike faktiske funn, men fremtidig forskningssamarbeid vil kunne bekrefte eller avkrefte dette.

Entreprenørskap i et urfolksperspektiv
Nordland Fylke har vært et av de fremste fylkene til å fremme entreprenørskapstankegangen i undervisningen. Fylkeskommunen har også inngått en samarbeidsavtale med Leningrad Oblast om det samme.
Árran og det vepsiske miljøet er enig om å utrede entreprenørskap i et urfolksperspektiv med sikte på utvikling av vepsiske og samiske tradisjonelle næringer.

Samarbeidsområdene er forankret i en egen avtale inngått mellom Árran og det karelske Vitenskapssenteret samt samfunnsorganisasjonen Kaiči. Avtalen ble inngått den 29. april 2009 i Petrozavodsk.

Samarbeidet er fra avtalens inngåelse forankret i et eget forprosjekt finansiert av Nordland Fylkeskommune, Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet og Árran.

På Árran består prosjektgruppa av følgende personer:
Prosjektleder: Konrad Sætra
Seniorforsker Oddmund Andersen
Underdirektør Lars M. Andreassen
Rådgiver Bård Eriksen

Konrad Sætra er også ansvarlig for koordineringen av prosjektarbeidet.

Hovedmålet for prosjektet er:
”Gjennom samarbeid, nettverksbygging og alliansebygging innenfor forskning og utdanning skal Árran og Vitenskapssenteret og samfunnsorganisasjonen ”Kaiči” i Karelia delta som partnere i bevaring og utvikling av lulesamisk og vepsisk språk samt kunnskapsutvikling innenfor arkeologi, historie og entreprenørskap. Prosjektet skal i et urfolksperspektiv gi økt verdiskapning for partnerne.”

Som en del av prosjektarbeidet skal det arrangeres en konferanse i Petrozavodsk i november 2009.

Målsettingen med konferansen er å:

  • Utvikle kunnskapsnettverk mellom samer i Nordland og vepsere i Karelia
  • Styrke samarbeidspartnernes faglige virksomhet
  • Legge forholdene til rette for et langsiktig samarbeid innen forskning og utdanning
  • Definere konkrete samarbeidsområder innenfor språk, historie og arkeologi samt entreprenørskap
  • Øke kunnskap og forståelse av lokal kultur ved å sammenligne samisk og vepsisk/karelske kulturtrekk
  • Utvikle kunnskapsnettverk mellom samer i Nordland og vepsere i Karelia

Forprosjektet skal sluttføres innen 31.12. 2009. Etter at forprosjektet er gjennomført søkes samarbeidsprogrammet organisert som et langsiktig hovedprosjekt for perioden 2010 – 2012 finansiert innenfor rammene av internasjonale, nasjonale og regionale programmer.Konrad Sætra
Prosjektleder
 

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - NorwegianSpråk English - Engelsk