+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Status for etablering av forskningsinstitutt på Árran

I 2007 la Árran fram en omfattende rapport som hadde til formål å belyse hvordan Árran kan utvikles til en kompetanseinstitusjon innen kunnskap, fornyelse og verdiskapning i det lulesamiske området.

Følgende delmål er definert:

 • Utvikle samisk kunnskap for nasjonen, regionen og det vitenskaplige samfunnet
 • Bidra til verdiskapning i regionen gjennom kunnskapsproduksjon og formidling
 • Være utdanningsmobiliserende og derigjennom å utvikle kunnskapssamfunnet
 • Delta i utviklingen av regionalt og lokalt samfunns og næringsliv
 • Samhandling og samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Medvirke til en forskningsbasert kunnskapsutvikling i det lulesamiske området

Dette er ytterligere forsterket gjennom Árrans strategier og konkrete målsettinger i et nordområdeperspektiv og hvor en har som mål å bidra på følgende måte: 

 • Som deltaker i utviklingen av strategier for forskning regionalt, nasjonalt og grenseoverskridende
 • Som medaktør innen kunnskapsutvikling sammen med andre kunnskapsinstitusjoner
 • Som hovedaktør rettet mot urfolk særlig i nordområdene. 

Árran jobber i dag aktivt med nordområdespørsmål i et urfolksperspektiv gjennom:

 1. Å være koordinator for samiske institusjoners nordområdenettverk
 2. Árrans arbeid med nordområdespørsmål som egeninstitusjon
 3. Driver undervisning i urfolksrelaterte problemstillinger ved internasjonale masterstudier i regi av Høgskolen i Bodø. 

Árran og Høgskolen i Bodø har den 13. april 2007 inngått et langsiktig og gjensidig forpliktende utdannings- og forskningssamarbeid. Som et konkret tiltak skal det etableres et forskningsinstitutt som skal drive forskning i den lulesamiske regionen med språk og kulturforskning som et hovedanliggende. Dessuten skal forskningsinstituttet bygge opp internasjonal forskningskompetanse på urfolk innenfor et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk. I tillegg skal forskningsinstituttet i samarbeid med Høgskolen i Bodø utvikle undervisningsprogrammer innrettet mot urfolks kunnskaps- og kulturtradisjoner, nordområdespørsmål og levekår i området for den nordlige dimensjon.

Det faglige ansvaret for forskningsinstituttet skal tillegges Høgskolen i Bodø mens Árran Lulesamiske senter har det praktiske, økonomiske og forvaltningsmessige ansvar for etablering og drift av virksomheten.

Arbeidet med å planlegge etablering av forskningsinstitutt på Árran er kommet godt i gang. Arbeidet er organisert som et eget prosjekt og med egen tilsatt prosjektleder. Prosjektet startet opp i begynnelsen av november 2007. Det har vært avviklet flere møter med blant annet Høgskolen i Bodø og Nordområdesenteret ved Høgskolen som er en del av Høgskolens nordområderelaterte satsing blant annet med fokus på økonomisk og ledelsesmessig utdanning i nordområdene. 

Den 12. februar ble det avholdt konstituerende møte i utredningsgruppa eller prosjektgruppa som kanskje er et mer allment kjent begrep innenfor prosjektarbeid. Utredningsgruppa har følgende sammensetning:


Fra Árran:
Spesialrådgiver Sven-Roald Nystø
Språklærer Solvår Knutsen Turi
Konservator Linda van der Spa

Fra Nordområdesenteret:
Prosjektmedarbeider Thomas Johansen
Førsteamanuensis Jan Oddvar Sørnes.

Fra Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Bodø:
Professor Jens- Ivar Nergård.

Sven-Roald Nystø fra Árran ble valgt som leder.
Konrad Sætra fra Árran ivaretar prosjektlederansvaret.

Neste møte i gruppa er 7. og 8. april 2008.

Ihht. milepælplanen for prosjektet skal utredningsgruppa legge fram si innstilling innen den 1. juni 2008.


Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk

Projects

8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no