+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Vedtatt av Styret for stiftelsen Árran i SAK 17/ 2016.

Uttalelse vedrørende seksuelle overgrep i Tysfjord.

Styret i Árran viser til nyere presseoppslag om seksuelle overgrep i Tysfjord. Styret ønsker først og fremst å støtte og berømme alle som har stått frem og fortalt sine historier om overgrep og dermed gjort det mulig å sette søkelyset på et samfunnsproblem. Árran vil også gi ros til nasjonale og lokale media som har satt fokus på temaet.

Aviser
Foto: Árran/R.Lien

Når mange barn over lang tid har blitt ofre for slike handlinger, er det grunn nok til å trekke konklusjonen at i denne saken har mange sviktet, og i særdeleshet offentlige institusjoner som skal ha barnas beste som sitt mål. Tausheten vi hører om, har muliggjort overgrep og taushetens pris har vært for stor.

Det skal ikke være tvil om at skylden for overgrepene ligger hos de som har begått disse lovbruddene. Vi har tillit til og forventer de nødvendige tiltak settes i verk for å forebygge at slike overgrep vil skje igjen. Tiltakene som er igangsatt og iverksettes må sette barna i sentrum.  Hjelpen må også nå de voksne som har blitt traumatisert og syke av dette.

Styret for Árran ønsker å støtte formannskapet i Tysfjord om at kommunen nå trenger å bli tilført ekstra hjelp, kompetanse og ressurser.   

Mange av presseoppslagene og kommentarene i media peker på at den manglende tilliten den samiske befolkningen har til det offentlige, bl.a. skyldes historisk undertrykkelse. Selv om mye bra har skjedd de siste tiårene, preger virkningene av fornorskningen enda samenes oppfatning av myndighetene. Det er i første rekke offentlige myndigheter som har ansvaret for at tilliten gjenoppbygges slik at nasjonale målsetninger også kan oppfylles overfor den samiske befolkningen.  En likeverdig helse- og sosialtjeneste for den samiske befolkningen krever at det etableres en behandlingskjede som har tilstrekkelig kultur- og språkkunnskap. Ofrene må tilbys juridisk bistand slik at de kan ivareta sine rettigheter uten at personlig økonomi avgjør. Barnevern, skolehelsetjeneste, politi m.fl. må opparbeide seg tillit i det samiske samfunnet og være tilstede på de arenaer hvor samiske barn og unge er. På samme måte må forebyggende helsearbeid i barnehage, SFO og skole styrkes. Det må gjennomføres holdningsskapende arbeid for å få bukt med ukultur og taushet som muliggjør slik adferd.

Den samiske befolkningen må også ta selvkritikk for at grensene for hva som er akseptabel adferd er flyttet. Individets ukrenkelighet må respekteres. Det er behov for å motarbeide manglende varsling og identifisere og motarbeide holdninger, kulturelle normer, verdier og adferd som krenker barns, unges og kvinners selvsagte rettigheter.

Den apostoliske lutherske førstefødte forsamling har historisk stått sentralt som verdiformidler blant samene i Divtasvuodna/Tysfjord. Styret anser det som en selvfølge at også denne forsamlingen stiller seg kompromissløst på barns, unges og kvinners side. Avvergingsplikten gjelder oss alle, og krever at ved kjennskap til, eller ved mistanke om overgrep, må saken straks meldes til rette myndighet. For at risiko for skade skal reduseres må barn og foreldre også sikres profesjonell bistand uten ugrunnet opphold. 

 

 

 

Árrans engasjement med å ta opp vanskelige problemstillinger og fortellinger

Árran har i lang tid rettet fokus mot seksuelle overgrep. Árran ble i 2007 en del av BRUDD-nettverket, som bestod av 6 ulike museer i Norge.  Formålet var å hente fram og fortelle de vanskelige og marginaliserte historiene, tørre å stille spørsmål, invitere til debatt og «utøve en problemorientert samfunnskritisk funksjon». Árran har i denne perioden bl.a. tatt opp problemstillinger som diskriminering av homofile, rus, raseforskning, fornorskning og seksuelle overgrep.  Gjennom disse årene har vi gradvis lært hvordan vi skal ta opp slike problemstillinger. En erfaring er at det å opparbeide selvtillit og faglig kompetanse tar tid og det må være en målrettet innsats over lang tid.   

Árran vil fortsette med dette arbeidet og ønsker samarbeid med andre velkomment. Árrran har derfor inngått samarbeidsavtale med f.eks. Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus (SANKS).  Árran tilbyr også å bistå andre myndigheter og andre med å tilegne seg kunnskaper om samisk historie, kultur og språk som ledd i deres arbeid med å oppnå tillit. Árran kan også bidra til å drive prosesser som har holdningsendringer som mål.

Árran arrangerte i april 2016 et seminar som vi kalte «Fornorskning og helse. Fortellinger om tap, smerte, håp og forsoning».  Som forskere og kommentatorer påpeker, har den systematiske undertrykkelsen av samisk kultur og språk medført lavere kulturell selvfølelse, dårligere helse, større opplevd diskriminering i hverdagslivet og flere tilfeller av vold og overgrep enn i den øvrige norske befolkningen.  En studie utført av Senter for samisk helseforskning viser at samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn.

Avmaktssituasjonen har medført at mange samer har skammet seg over egen bakgrunn.  Kanskje kan tausheten vi nå har opplevd forstås på bakgrunn av denne skammen.  Myndighetene må satse på tiltak som er basert på likeverdighet mellom samer og etniske nordmenn gjennom synliggjøring og kapasitetsbygging. Tiltak til samiske museer og institusjoner, undervisningsopplegg i grunn- og videregående skoler, lovfesting av læremateriell på samisk m.m., er eksempler på sentrale elementer i en slik kulturell gjenreisning.  

Seminaret på Árran pekte også på det positive som skjer, at vi samer tross alt har rettigheter gjennom Grunnloven og øvrig lovverk, og at mange institusjoner tar ansvar. Denne saken viser dog at mange tiltak og tjenester ikke har vært gode nok, til tross for gode intensjoner og forankring i lover og forskrifter.

Endringen er kommet fra samer selv. Folk har brutt tausheten. Det er ikke lenger kun fortellinger om tap og smerte, men fortellinger om håp og forsoning.

Som det ble tatt opp på seminaret er det på tide at tausheten fra norske myndigheters side også brytes. Det har vært lansert forslag om at det bør gjennomføres en nasjonal sannhets- og forsoningskommisjon som omfatter alle samiske områder. Kanskje kan saken om seksuelle overgrep i Tysfjord være starten på en erkjennelse av at konsekvensene av fornorskningen ikke er kartlagt. Slik sett oppnås ikke målsetninger om likeverd mellom nordmenn og samer, før vi har kunnskap om hvordan samers minoritetssituasjon er i dag.

Styret ber direktøren om å rette henvendelser til aktuelle samarbeidspartnere og relevante myndigheter med dette som formål. Dette inkludere også spørsmålet om ressurssituasjonen slik at Árran bedre kan være i stand til - og ha kapasitet til å arbeide med slike spørsmål. 

 

Kontaktperson direktør Lars Magne Andreassen, Lma@arran.no, 90775275.

 

Styret består av styreleder Andreas Mikkelsen (oppnevnt av Sametinget), nestleder Tom Vidar Karlsen (Nordland fylkeskommune), styremedlemmer Tor Asgeir Johansen (Tysfjord kommune), Lilian Urheim (lokale samiske organisasjoner) og Jørgen Kintel (ansatterepresentant). 

Language Sami - SamiskLanguage Norsk - NorwegianLanguage English - Engelsk
8270 Ájluokta/Drag
Tlf: +47 75 77 51 00
Faks: +47 75 77 51 01
E-post: poassta(alfa)arran.no