+47 75 77 51 00 poassta(alfa)arran.no

Vedtekter

for

Stiftelsen "ÁRRAN - JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER"


§ 1

«Árran - julevsáme guovdásj/lulesamisk senter» er en stiftelse opprettet av Staten v/Kommunaldepartementet, Nordland fylkeskommune og Tysfjord kommune. Stiftelsen er undergitt den kontroll og regnskapsrevisjon som til enhver tid er bestemt for offentlige stiftelser.


§ 2

Stiftelsens grunnkapital er kr 210.000,- med innbetaling på kr 70.000,- fra hver av stifterne. Grunnkapitalen skal være urørlig. Stiftelsen har sitt forretningskontor på sin eiendom på Drag i Tysfjord med adresse 8270 Drag.


§ 3

Stiftelsens formål er å eie og drive Árran som en nasjonal samisk institusjon for derigjennom å sikre, utvikle og videreføre lulesamisk kultur, språk og samfunnsliv. I sin virksomhet skal institusjonen stimulere og utvikle et inspirerende miljø i tråd med lokale samiske verdier og tradisjoner, og i respekt for den kristne kulturarv.


§ 4

Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer. Følgende oppnevner hvert sitt styremedlem med varamedlemmer:

  • Sametinget
  • Tysfjord kommune
  • Nordland fylkeskommune
  • De lokale samiske organisasjoner
  • Ansatte

Med ansatte menes personer som er ansatt i stiftelsen Árran.

Styrets sammensetning og oppgaver er å fremme institusjonens formål innenfor rammen av det som er angitt i stiftelsens vedtekter og innenfor vedtatt budsjett.

Styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Funksjonstiden for styremedlemmene og deres varamedlemmer er 4 år.

Stiftelsen forpliktes ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem.

Styret kan meddele prokura.


§ 5

Styret tilsetter administrativ leder. Annet personell tilsettes i samsvar med personal- og arbeidsreglementets bestemmelser, og dette reglementet skal fastsettes av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer medregnet møtende varamedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.


§ 6

Omdanning, herunder vedtektsendring, foretas av fylkesmannen. Før saken forelegges fylkesmannen må det for omdanning/vedtektsendring foreligge 2/3 flertall i fulltallig styremøte, samt bifall fra samtlige stiftere.

Forslag om endringer må være sendt styret 6 uker før det kan behandles i styremøte.


§ 7

For forhold som ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder lov av 23.mai 1980 nr. 11 om stiftelser m.m., forskrifter om offentlige stiftelser gitt 10.oktober 1990 av Justisdepartementet i medhold av lov av 23.mai 1980 nr. 11, og andre lover og forskrifter som regulerer virksomheten.

 

Vedtatt på stiftelsesmøte 27. april 1995

Språk Sami - SamiskSpråk Norsk - Norwegian